Sawtooth Lake Sawtooth Mountains Idaho

Sawtooth Lake Sawtooth Mountains Idaho

Morning clouds mirrored in still waters of Sawtooth Lake. Sawtooth Mountains Wilderness Idaho