Stanley Lake, Sawtooth Mountains, Idaho

Stanley Lake, Sawtooth Mountains, Idaho