McGown Peak Sawtooth Mountains, Idaho

McGown Peak Sawtooth Mountains, Idaho

McGown Peak Sawtooth Mountains, Idaho